ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำเอกสารสำนักงาน การประกอบเอกสาร จดหมายเวียน การสร้างสูตรคำนาณในงานอาชีพ การจัดการรายการข้อมูลในงานอาชีพ และการเชื่อมโยงข้อมูลในงานอาชีพกับอินเตอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การเชื่อมชิ้นงานด้วยไฟฟ้าและแก๊ส   การติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร    การวางผัง   การหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร   การเดินสายไฟฟ้า   การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

               คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจสภาวะตลาดของพืชผลใท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่าง ๆ การจำแนกพืช การเปรียบเทียบความสำคัญของพืชเศรษฐกิจ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา

คำอธิบายรายวิชา            

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและประเภทของรถแทรกเตอร์ระบบต่างๆของรถแทรกเตอร์อุปกรณ์ประกอบรถแทรกเตอร์ การเลือกขับและใช้งานรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรการป้องกันอุบัติเหตุ ผลกระทบของเครื่องทุ่นแรงการเกษตรต่อคุณสมบัติของดิน สภาพดินที่เหมาะสมในการใช้เครื่องทุ่นแรงการเกษตรการบํารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร